Stará jedáleň

Čo sa nám aj vďaka vám podarilo

O nás

OZ Stará jedáleň bola založená, aby na sídlisku Krasňany v Rači vzniklo unikátne miesto pre mladých ľudí založené na nízkoprahových princípoch (teda dostupné pre všetkých mladých ľudí). Bude poskytovať bezpečný a otvorený priestor na trávenie voľného času pre staršie deti a mladých ľudí. V centre bude zohľadňovaná výnimočnosť mladých ľudí, ktorí často nenavštevujú žiadne krúžky a nie sú súčasťou štruktúrovaných aktivít. Budú sa môcť zapájať do zaujímavých voľnočasových aktivít v bezpečnom prostredí, ale im bude poskytovaná aj kvalifikovaná podpora v záťažových životných situáciách. Okrem toho však chceme zapájať a podporovať rozvoj miestnej komunity v Rači a okolí. Je pre nás dôležitá vzájomná spolupráca a spoločné aktivity obyvateľov tejto mestskej časti a to vo forme: rozvíjania životných zručností a samotnej osobnosti, časti sociálnych služieb, zážitkovej pedagogiky, dramatickej výchovy a pod. a tiež chceme centrum zaplniť kultúrnymi, športovými podujatiami či konferenciami, workshopmi alebo vzdelávacími podujatiami.

Náš cieľ

Podporujeme napĺňanie potrieb obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača a jej okolia – detí, mládeže, rodín a aj iných skupín ale aj rozvoj miestnych občianskych či komunitných aktivít. Budujeme priestor a zázemie na napĺňanie nášho poslania – a to najmä vybudovaním a prevádzkou jedinečného a unikátneho centra „Stará jedáleň“, v ktorom budú môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunity tráviť bezpečne svoj voľný čas.

Členovia

OZ Mládež ulice

Vzniklo v roku 2000 a venuje sa terénnej sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež aj rodiny z bežného prostredia (sídlisková mládež, mestské komunity) i sociálne znevýhodneného prostredia. Jedná sa o sociálne služby pre tieto rodiny, nízkoprahové programy, komunitnú prácu alebo preventívne programy

OZ Varianty

Vzniklo v roku 2013 a venuje sa prioritne vzdelávaniu a osobnostnému rozvoju detí aj dospelých. Snaží sa podporovať zmeny v hodnotách školstva a posilňovať hodnotu umelecko-výchovných predmetov vo vzdelávaní. Činnosť OZ Varianty je zameraná najmä na tvorbu a realizáciu preventívnych, animačných a voľnočasových aktivít a na poradenstvo vo výchove pre rodičov a rozvoj osobnosti a terapiu pre deti a mládež.

OZ Rodinné centrum Ráčik

Už vyše 11 rokov poskytuje komplexné služby pre rodiny s deťmi, zázemie a bezpečný priestor v Rači, pripravuje program zameraný na deti, matky, celé rodiny a miestnu komunitu. Rodinné centrum je prevádzkované za pomoci dobrovoľníkov, bez platených zamestnancov. Sídli v zrekonštruovaných priestoroch na Pekne ceste v Rači.

viac informácií... viac informácií... viac informácií...

 

Súčasný stav


Návrh


Podporte nás

K tomu, aby sme mohli na maximum rozbehnúť aktivity centra nás čaká ešte veľa práce. Budova starej jedálne je vzhľadom na dlhý čas jej nepoužívania v zlom technickom aj hygienickom stave a bude potrebovať rekonštrukciu. Uvítame akúkoľvek pomoc, ktorá zabezpečí, aby mohlo vzniknúť unikátne miesto pre deti, mládež, rodiny a celú komunitu.
Viac info...

Podporili nás

Napísali o nás

V Krasňanoch čoskoro vznikne jedinečný priestor pre mládež (sme.sk, 13.8.2018)

"Budova bývalej jedálne na sídlisku Krasňany v mestskej časti Bratislava Rača ešte pred troma rokmi chátrala. To však dnes už neplatí. Ujala sa jej skupina aktívnych rodičov zo sídliska Krasňany a organizácií Mládež ulice a Rodinné centrum Ráčik. Rozhodli sa vybudovať komunitné centrum pre mladých ľudí, ktorí nenavštevujú žiadne krúžky ani iné organizované voľnočasové aktivity..."